.
سه شنبه 29 مهر 1399.
 
Inowdesign.com

مراحل و روند اجرائی ایمن پویا مدار


1.    بررسي و نياز سنجي سازمان
2.    پيشنهاد طرح اوليه
3.    برگزاري جلسات توجيهي و تعديل طرح اوليه بر اساس نظرات مدیران سازمان
4.    تهيه نقشه پياده سازي، برنامه زمانبندي و هزينه ها
5.    تصویب طرح و عقد قرارداد
6.    معرفي تيم اجرايي، شروع پروژه طبق برنامه زمانبندي
7.    طراحی ، اجرا و پیاده سازی سیستم های امنیتی و نظارتی  
8.    پياده سازي،طراحی،نصب و اجراي تجهيزات Passive
9.    پياده سازي،طراحی،نصب و اجراي تجهيزات Active
10.    مستند سازي پروژه
11.    تحويل پروژه به کارفرما