.
سه شنبه 29 مهر 1399.
 
Inowdesign.com

مراحل انجام پروژه نگهداری در ایمن پویا مدار


1.    مستند سازي کليه تجهيزات و نرم افزارهاي موجود در سازمان
2.    ارائه گزارش اولیه به کارفرما
3.    پيشنهاد طرح
4.    برگزاري جلسات توجيهي و تعديل طرح بر اساس نظرات مدیران سازمان
5.    تصویب طرح و عقد قرارداد
6.    معرفي تيم اجرايي، شروع پروژه طبق برنامه زمانبندي
7.    عيب يابي و رفع عيب اوليه جهت دستيابي به بستر پايدار
8.    ارائه گزارش تفضيلي به کارفرما
9.    تهيه شناسنامه براي کليه دستگاهها جهت ثبت وقايع و اعمال پيشگيرانه
10.    بازرسي دوره اي کليه تجهيزات و ملزومات
11.    به روز رساني نرم افزاري
12.    رفع عيوب ناگهاني شبکه و بررسي مستمر
13.    حضور در محل در مواقع ضروري