.
چهارشنبه 9 مهر 1399.
 
Inowdesign.com
دوربین با قابلیت زوم
 دوربین های متحرک
( 360 درجه )
دستگاه ضبط
 NE- FBDM-SC/SC-L

NE- MP-R88- 50U-C5E
سر سیم بدون شیلد Cat.5 e

NE-FBDM-SC-SC-L NE--MP-R88--50U-C5E
CA B 101
CA- P 101
DVR 4CH
CA- D 101
CA- I101
CA B 102
CA- P 102
DVR 8CH
CA- D 102 i
CA- i 102
DVR 16CH
CA- D 103
CA- i 103
CA- D 104 i
CA- i 104